Algemene (leverings)voorwaarden Easy Candle

 

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van easycandle.nl handelend onder de handelsnaam Easy Candle, gevestigd aan de Boylestraat 22, te Den Haag. Easycandle.nl is een merkeigendom van Easy Candle, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in 's-Gravenhage met het inschrijfnummer: 54294509

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Easy Candle behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 3 tot 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Easy Candle ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Easy Candle te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Easy Candle te melden. Easy Candle zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Easy Candle het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Easy Candle te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Easy Candle te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Easy Candle, terug te sturen naar een door Easy Candle vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Easy Candle ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Easy Candle deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Easy Candle het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Easy Candle heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

2.8. Easy Candle behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Easy Candle of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
 

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Easy Candle schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Easy Candle de klant hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Easy Candle heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Betalingsvoorwaarden en incasso kosten

3.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Easy Candle aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Easy Candle aangegeven. Easy Candle is gerechtigd om periodiek te factureren.

3.2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.3 Easy Candle heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

3.4 Easy Candle kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Easy Candle kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

3.5 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Easy Candle verschuldigde.

3.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

3.7 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Easy Candle echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd 

 

Prijzen/Verzendkosten

4.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro's exclusief 21% omzetbelasting (BTW). Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van eur 6,25 *per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. ( *mits in Nederland)

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Privacy
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Easy Candle, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Easy Candle. Easy Candle houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Easy Candle respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Easy Candle maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

5.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Easy Candle. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Easy Candle. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Easy Candle over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Easy Candle. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Garanties
6.1 Easy Candle staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

6.2 De garantietermijn van Easy Candle op de EC-4 en de EC-12 komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van 1 jaar. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

 

6.4 Op de houders geeft Eacy Candle geen garantie.

 

Aansprakelijkheid 

7.1 Easy Candle is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords, tenzij de aansprakelijkheid volgt uit wetgeving op het gebied van de productaansprakelijkheid.

7.2 Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van Easy Candle tot schadevergoeding uit welken hoofde dan ook te allen tijde beperkt en ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen.

Offertes
8.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Easy Candle zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Easy Candle slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

Overeenkomst
9.1. Een overeenkomst tussen Easy Candle en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Easy Candle op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Easy Candle behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Easy Candle gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Overmacht
11.1. Easy Candle is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Easy Candle, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3. Easy Candle behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Easy Candle gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Communicatie
12.1 Easy Candle is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Easy Candle, dan wel tussen Easy Candle en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Easy Candle.

Klachten
13.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Easy Candle serieus in behandeling worden genomen.

13.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Easy Candle (via brief of e-mail) (info@easycandle.nl).

13.3. Easy Candle zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Easy Candle zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

 

Intellectuele en industriƫle eigendomsrechten
14.1. De klant dient alle intellectuele en industriƫle eigendomsrechten die rusten op de door Easy Candle geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14.2. Easy Candle garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Easy Candle geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

 

Diversen
15.1 Indien de klant aan Easy Candle schriftelijk opgave doet van een adres, is Easy Candle gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Easy Candle een nieuw adres heeft doorgegeven.

15.2. Easy Candle is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

 

Toepasselijke recht en geschillenregeling
16.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Easy Candle is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Easy Candle en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement 's-Gravenhage kennis, tenzij Easy Candle er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.